Regulamin zakupów w sklepie internetowym Tech-Pur.com

I. Słownik pojęć

 1. Sprzedawca - Weronika Oczkowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Tech-Pur Weronika Oczkowska
 2. Adres : ul. Fordońska 399,  85-790  Bydgoszcz,
 3. NIP: 554-289-70-93
 4. REGON: 364935740
 5. Sklep - serwis internetowy  dostępny pod domeną www.tech-pur.com
 6. Kupujący - każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie
 7. Regulamin - niniejszy regulamin.
 8. Towar - przedmiot  dostępny w sprzedaży w Sklepie.
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 3. Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 4. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski i jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.
 5. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.
 6. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie  antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.
 7. Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są wolne od wad.

 III. Składanie zamówień

 1. W celu złożenia Zamówienia poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu
 2. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje: 
  niezwłocznie (w ciągu 1 dnia roboczego) e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia,
 3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
  a) gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sprzedawcy,
  b) przelewem na konto Sprzedawcy o nr 19 1140 2004 0000 3702 7632 4645 (MBank),
 4. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem powinien zapłacić za Towar w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Koszty dostawy ponoszone są przez Sprzedawcę.

 IV. Realizacja Zamówień

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie prawdziwych danych osobowych i kontaktowych.
 2. Czas realizacji Zamówienia wraz z dostawą Towaru Kupującemu wynosi do 5 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia Zapłaty od Kupującego.
 3. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany poprzez pocztę e-mail.
 4. Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, którą Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.
 5. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów poprzez firmy kurierskie.
 6. Miejscem wysyłki Towaru  przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru.
 7. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją sprawdzić W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki.
 8. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Kupującemu dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.

V. Gwarancja i rękojmia 

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym
 2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
 3. Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.
 4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie  kserokopii dokumentu sprzedaży.
 5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.
 6. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu.
 7. Reklamacja może być złożona pisemnie listem lub pocztą e-mail na adres siedziby Sprzedawcy.

 VI. Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Kupującego).
 2. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Kupującego prawa odstąpienia od umowy.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwrotu Towaru od Kupującego.
 5. Kupujący odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

 VII. Ochrona danych osobowych i prywatności 

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy. (dz. u. 2014 poz. 1182)
 2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 7  ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

 VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Kupującemu uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Kupującego niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących na stronach Sklepu www.tech-pur.com i obowiązuje od 01.09.2015 r
 4. Utrwalenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:
  a) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu,
  b) przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
  c) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.